Chị Hòa

Chị Hòa đến Canada bằng Visa du lịch, nay đã sở hữu Work Permit với phương thức Flag-Poling