Chị Thủy

Khách hàng đầu tiên có PR tại Việt Nam của CVT, chị có trình độ tiếng Anh rất tốt