Chị Như

Chị Như, khách hàng thành công đến được Canada đầu tiên của CVT