Anh Hữu

Khách hàng đến từ Biên Hòa, đến Canada với công việc đầu bếp tại Alberta